Privacy

Noordhoff Uitgevers heeft samen met andere educatieve uitgeverijen een bindend privacyreglement gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO opgesteld. In dit privacyreglement is het volgende bepaald:

  1. Educatieve uitgeverijen vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig en op basis van goede afspraken met scholen met persoonsgegevens van uw kinderen om te gaan. Educatieve uitgeverijen willen u duidelijk informeren over de wijze waarop deze persoonsgegevens worden verwerkt. Dat betekent dat voor u duidelijk is welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
  2. De persoonsgegevens van uw kinderen worden alleen verwerkt voor zover deze nodig zijn voor onderwijsdoeleinden, zoals een goede werking van het digitale leermiddel. Daardoor kan een leerkracht bijvoorbeeld zien wat uw kind met lesstof heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. De persoonsgegevens van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet voor andere doeleinden gebruikt. Educatieve uitgeverijen maken hierover goede afspraken met scholen, sectorraden en de overheid.
  3. De persoonsgegevens van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen niet verstrekt aan derden, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of gebeurt in duidelijke opdracht van u of de school voor bijvoorbeeld de uitwisseling met een leerlingadministratiesysteem.
  4. Educatieve uitgeverijen verkopen onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens van uw kinderen.
  5. De contactgegevens - zoals naam of e-mailadres - en leerresultaten van uw kinderen worden door educatieve uitgeverijen onder geen enkele omstandigheid gebruikt voor aanbiedingen of reclame. Wel kunt u zich als ouder actief aanmelden voor algemene nieuwsbrieven van een educatieve uitgeverij.
  6. Educatieve uitgeverijen zetten zich in om in de toekomst te werken met een pseudoniem in de leermiddelenketen om privacy te bevorderen. Het zal dan niet meer nodig zijn dat scholen de namen van uw kinderen verstrekken aan educatieve uitgeverijen.
  7. Educatieve uitgeverijen bewaren geen onnodige informatie en zorgen ervoor dat gegevens die van uw kinderen worden opgeslagen beperkt blijven tot dat wat noodzakelijk is voor de onderwijsdoeleinden.
  8. Educatieve uitgeverijen zorgen ervoor dat zij de persoonsgegevens van uw kinderen niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de onderwijsdoeleinden.
  9. Educatieve uitgeverijen nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van uw kinderen te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  10. Educatieve uitgeverijen en iedereen die handelt onder het gezag van een educatieve uitgeverij komt deze beloftes na. Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van de gegevens van uw kinderen door educatieve uitgeverijen, dan kunt u altijd bij de educatieve uitgeverij terecht.

De definities in dit reglement sluiten aan op de definities in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de website van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) treftu meer informatie over uw wettelijke rechten.

Meer weten?
Noordhoff Uitgevers is aangesloten bij de GEU, de gemeenschappelijke educatieve uitgeverijen. Op onze website www.geu.nuv.nl/faq-privacy staat een geactualiseerd dossier met antwoorden op de meest gestelde vragen en alle actuele artikelen rond dit vraagstuk.

Heeft dit antwoord geholpen?
Overige vragen voor 'Privacy'